เฉลิมพล ไวทยางกูร

จาก Roadmap ของ EU สู่ Roadmap ของ ASEAN - 2546 [2003]


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ


ยุโรป--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305