ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

การพัฒนาเศรษฐกิจ ระบอบประชาธิปไตย ระบบราชการและความมั่นคงของชาติ ในมิติเบ็ดเสร็จ. - 2533 [1990]


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305