นิรมล สุธรรมกิจ.

การค้าระหว่างประเทศกับปัญหาสิ่งแวดล้อม. - 2546 [2003]

0858-9259


องค์การการค้าโลก.
World Trade Organization.


การค้าระหว่างประเทศ--แง่สิ่งแวดล้อม.
มาตรการที่มิใช่การเก็บภาษีขาเข้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305