นารถ นเรนทร.

สร้างเด็ก สร้างเศรษฐกิจ สร้างตลาดหุ้น บูรณาการเชิงรุกที่ต้องจับกระแสให้ทัน. - 2547 [2004]

0859-1237


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305