ณรงค์ชัย อัครเศรณี.

อินเดีย-เอเชียใต้ ตลาดใหม่ที่ไม่ควรพลาด. - 2547 [2004]

0859-1237


ไทย--การค้า--อินเดีย.
ไทย--การค้า--เอเชียใต้.
อินเดีย--การค้า--ไทย.
เอเชียใต้--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305