เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

การบริหารธุรกิจและกระบวนการทางกฎหมาย ธุรกิจสำนักจัดหางานในต่างประเทศ - 2547 [2004]

1685-6007.


แรงงานต่างด้าวชาวไทย--แง่กฎหมาย
บริษัทจัดหางาน--แง่กฎหมาย--ไทย

สำนักจัดหางานในต่างประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305