พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

คำกล่าวเปิดการสัมมนาของเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง บทบาทของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศ. - 2535 [1992]


เกษตรกรรม--แง่เศรษฐกิจ.
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305