อดิสรณ์ อโนทัยสินทวี.

จีน: โอกาสทองของไทย โอกาสทองของการท่าเรือฯ - 2546-2547 [2003-2004]

0125-0914


การพัฒนาเศรษฐกิจ--จีน.
การลงทุนในจีน.


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--จีน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305