เชาว์ โรจนแสง.

การตลาดระหว่างประเทศกับมาตรวิทยา. - 2547 [2004]

1686-7319


การค้าระหว่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305