พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

การประเมินสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเกษตรเมื่อนายคลินตัน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา. - 2535 [1992]


สินค้าเกษตร.


สหรัฐอเมริกา--นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย--การค้า--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305