วราพรรณ ด่านอุตรา

สัมภาษณ์ รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา แนวทางการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย กองบรรณาธิการ - 2541 [1998]

การจัดทำฐานข้อมูลสารเคมี ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมี


วราพรรณ ด่านอุตรา


โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมมหาวิทยาลัย-อุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย


สารเคมี--ฐานข้อมูล

MSDS Material Safety Data Sheet สารเคมี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305