นันสันต์ ปิยะศิริศิลป์

EIA และ EMS กับการจัดการสิ่งแวดล้อม - 2541 [1998]

EIA ( Environmental Impact Assessment) , EMS ( Environmental Manaqement System ) มาตรการในการวางแผน ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีตารางเปรียบเทียบ EIA กับ EMS


การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน

ISO 14000 EIA EMS สิ่งแวดล้อม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305