พรรณี เช็งสุทธา.

ไทย-พม่า เปิดฉากความร่วมมือด้านการลงทุน. - 2547 [2004]

0857-8702


การลงทุนของไทย--พม่า.
การลงทุนของพม่า--ไทย.


ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305