พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

มาตรฐานน้ำทิ้ง : ทางออกของฟาร์มสุกรรายย่อย. - 2547 [2004]


สุกร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305