สรนันท์ ฉัตราภรณ์.

สาธารณรัฐประชาชนจีน : ขุมทองของนักลงทุนไทย. - 2547 [2004]

0857-1651


การลงทุนของไทย--จีน.


ไทย--การค้า--จีน.
จีน--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305