พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Conflict of interest : ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มาของการฉ้อราษฎร์บังหลวง. - 2547 [2004]


การฉ้อราษฎร์บังหลวง--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305