ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

เรแกนโนมิกส์ ... นโยบายที่พลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจโลก. - 2547 [2004]

0857-8702


สหรัฐอเมริกา--การเมืองและการปกครอง.
สหรัฐอเมริกา--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305