พรรณี เช็งสุทธา.

บีโอไอ นำคณะนักธุรกิจไทย สำรวจศักยภาพการลงทุนคุนหมิง. - 2547 [2004]

0857-8702


การลงทุน--จีน (คุนหมิง)


จีน (คุนหมิง)--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305