ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การขอให้ยกเลิกคำสั่งชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือไม่. - 2547 [2004]

0125-6580


ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ภาษีการค้า.
ศาลปกครอง.

การชำระภาษี ภาษีธุรกิจเฉพาะ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305