ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การเสียภาษีของมนุษย์เงินเดือนให้ถูกต้องและประหยัด (ตอน 1-14) - 2547-2548 [2004-2005]

0125-6580


ภาษีเงินได้.
เงินเดือน.
กองทุนรวม.
การยกเว้นภาษีอากร.

การลดหย่อนภาษี กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305