ทัศนีย์ ศรีมงคล

แหล่งสารนิเทศเกี่ยวกับภาคเหนือและล้านนาคดีศึกษา Northern Thai Information and Lanna Studies Resources - 2535 [1992]

0858-2602


ไทย (ภาคเหนือ)--บริการสารนิเทศ
ไทย--ประวัติศาสตร์--ล้านนา

ภาคเหนือ ล้านนา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305