อรพรรณ วิเศษสังข์

การใช้น้ำปุ๋ยหมักในการป้องกันกำจัดโรคพืช - 2545 [2002]

การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยคอกในรูปของน้ำปุ๋ยหมัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของน้ำปุ๋ยหมัก ช่วงระยะเวลาการหมัก การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมัก มีตารางแสดงใช้น้ำปุ๋ยหมักรักษาโรคต่างๆของพืช


ปุ๋ยหมัก
ศัตรูพืช--การควบคุม
โรคพืช--การป้องกัน
ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากธรรมชาติ

การกำจัดศัตรูพืช น้ำปุ๋ยหมัก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305