ทวีศักดิ์

หนทางอีกยาวไกล...ของเกษตรอินทรีย์ไทย... - 2545 [2002]


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ
นิเวศวิทยาเกษตร
เกษตรกรรมยั่งยืน

เกษตรอินทรีย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305