นิตยา ภูรีวิโรจน์กุล

การสูญเสียดินและน้ำภายหลังการทำลายป่าเบญจพรรณเพื่อเพาะปลูกพืชเกษตรและสร้างสวนสักปรับปรุงพื้นที่ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน Soil and water losses after mixed deciduous forest conversion to cropland and rehabilitation by teak area at Nan watershed research, Nan province - 2543 [2000]

มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


นิเวศวิทยาเกษตร
การปลูกป่า
การอนุรักษ์ดิน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305