ทรงฤทธิ์ โพนเงิน

เมื่อนายพลโบเมี๊ยะไปกรุงย่างกุ้ง - 2547 [2004]

นายพลโบเมี๊ยะรองประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union-KNU) ไปพม่า 15-22 ม.ค.47


โบเมียะ, นายพล


ชาวกะเหรี่ยง--พม่า


พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า.

เคเอ็นยู KNU กะเหรี่ยง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305