ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

การพัฒนาเมืองท่าเรือของฮัมบรูกส์ ประเทศเยอรมนี. Waterfront development case of Hafen-city Germany - 2547 [2004]

0125-0914


เมืองท่า--เยอรมนี.
ท่าเรือ--เยอรมนี.


Hafen City.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305