การประชุมนานาชาติ เรื่อง"การค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์"ครั้งแรกในประเทศไทย โดย กองบรรณาธิการ - 2546 [2003]

1905-5080


ผลิตผลเกษตร--ไทย.
การตลาด
การประชุม.

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305