กำพล กาหลง

ทำสวนส้มอินทรีย์ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ ที่รังสิต - 2547 [2004]

มีวิธีการทำปุ๋ยหมักด้วยเทคนิคจุลินทรีย์

1905-5080


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย
ส้ม
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305