นันทวัน ฤทธิ์เดช

การตรวจวัดความเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก - 2547 [2004]

การตรวจวัดปุ๋ยหมัก โครงการตรวจหากลุ่มประชากรจุลินทรีย์ และทดสอบความงอกของเมล็ด


ปุ๋ยหมัก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305