การประมูลกุ้งผ่านระบบ E-Commerce ครั้งแรกของโลก โดย กองบรรณาธิการ - 2544 [2001]

มีแผนภูมิขั้นตอนการประมูลซื้อขายกุ้งผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเว็บไซต์


กุ้ง--การตลาด
การขายทอดตลาดทางอินเตอร์เน็ต
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การประมูลกุ้งผ่านอินเทอร์เน็ต E-Commerce

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305