พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย

ความรับผิดในการขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ - 2547 [2004]

0125-7597.


ล้มละลาย--ไทย
การฟื้นฟูบริษัท--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย

การขอรับชำระหนี้ คดีฟื้นฟูกิจการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305