เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

The Smirnoff Story...เมื่อแบรนด์ป่วย - 2547 [2004]

1513-4733.


ชื่อตราผลิตภัณฑ์--การจัดการ

Brand Personality

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305