พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

ลำไยอุปสรรคการส่งออกภายใต้ยุคการค้าเสรี. - 2547 [2004]


ลำไย--การตลาด.
ลำไย--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305