พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

มังคุดไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น : ความหวังของเกษตรกรไทย. - 2547 [2004]


มังคุด--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305