ชาลี มงคลรัตน์.

อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี. - 2537 [1994]

0125-555x


โครงการก่อสร้างอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--อาคาร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305