นฤมล ตปนียกุล

การหาความเป็นพิษของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำไหลซึมจากกากของเสียด้วยวิธีการที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพ - 2534 [1991]


น้ำเสีย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305