นุชจรินทร์ เกตุนิล

อาหารส่งออกของไทยหลังวิกฤติสหรัฐอเมริกา - 2544 [2001]

มีตารางมูลค่าการส่งออกอาหารของไทย 10 อันดับแรก ตารางมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย ตารางสัดส่วนการส่งออกสินค้าของไทยเดือน ม.ค.-ก.ย. ปี 2544 และ ตารางมูลค่าการส่งออกอาหารของไทย 22 อันดับแรกในช่วง 10 เดือน ปี 2544


อุตสาหกรรมอาหาร--ไทย
การส่งออก--ไทย

อาหารส่งออกของไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305