คิอิชิ มิยาซาว่า กับบทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในเอเซียอาคเนย์ - 2536 [1993]


มิยาซาว่า, คิอิชิ


ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน
ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--อินโดจีน
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น
อินโดจีน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น

คิอิชิ มิยาซาว่า เอเซียอาคเนย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305