พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ความช่วยเหลือของ DANCED - 2542 [1999]

0125-7129


โครงการนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
โครงการฝึกอบรบเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง


การจัดการสิ่งแวดล้อม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305