การบริหารในสภาวะเศรษฐกิจขาลง.

ธงชัย สันติวงษ์.

การบริหารในสภาวะเศรษฐกิจขาลง. - 2547 [2004]


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305