รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ.

ดีไซน์ความคิด ดีไซน์ความรู้. - 2548 [2005]

1513-8275.


พันศักดิ์ วิญญรัตน์, 2486-


สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
Thailand Creative & Design Center.


สินค้า--การปรับปรุงเพื่อการส่งออก--ไทย.
การพัฒนาอุตสาหกรรม--ไทย.
การออกแบบในงานอุตสาหกรรม--นโยบายของรัฐ--ไทย.

TCDC.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305