ธงชัย สันติวงษ์.

'ยุทธศาสตร์' สำเร็จได้ที่หลักปฏิบัติ. - 2547 [2004]


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305