ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

อมาตยาธิปไตย-ประชาธิปไตยครึ่งใบ-การปฏิรูปการเมือง-การเมืองปัจจุบัน. - 2546 [2003]

มีภาคผนวกทำเนียบนายกรัฐมนตรี หน้า 74-75.

0125-135X


ประชาธิปไตย--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2475-2546.
ไทย--การเมืองและการปกครอง--ประวัติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305