รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ.

FTA อินเดีย กับ SMEs ไทย. - 2547 [2004]

1513-8275.


การค้าเสรี.
ธุรกิจขนาดย่อม--ไทย.
การค้าระหว่างประเทศ.


ไทย--การค้า--อินเดีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305