สุรพงษ์ สุขุปัญญารักษ์.

ลักษณะของผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธชินราชที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลทีี่่มีศักยภาพสูงกว่า. Characteristics of patients of Buddhachinaraj Hospital whom referred to higher facilities hospitals. - 2547 [2004]


บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

0125-7560


การส่งต่อและการปรึกษา.

การส่งต่อผู้ป่วย ผู้ป่วย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305