ศรุตยา วงศ์วิเชียรชัย.

Abbey ตัวอย่างที่(ไม่)ดีของ re-branding. - 2547 [2004]

1513-4733.


Abbey National.


ภาพลักษณ์ขององค์กร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305