พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ลาว : ด้านการเกษตร. - 2548 [2005]


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ลาว.
ลาว--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305