เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

อุบัติภัย "คลื่นยักษ์สึนามิ" (Tsunami) กับการประกันภัย. - 2548 [2005]

1685-6007.


ภัยธรรมชาติ--แง่กฎหมาย--ไทย
ประกันภัย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
ประกันวินาศภัย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305