นิติ กสิโกศล.

ธุรกิจอาหารที่ท่าพระจันทร์. - 2546 [2003]

0853-1333


ร้านอาหาร--ไทย--กรุงเทพฯ


ท่าพระจันทร์ (กรุงเทพฯ)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305