ฐิติ นันทนา.

การประชุมรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบ BIMST-EC. - 2547 [2004]

1685-7712


การค้าระหว่างประเทศ.


เอเชียใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
เอเชียใต้--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305